Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016rw sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy przekazane przez Państwa dane osobowe.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Margraw Mariusz Dembiński z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Rejtana 38, NIP 123-008-82-75, (dalej„Administrator”) Cel i podstawa przetwarzania Dane osobowe uzyskane od Państwa będą przetwarzane przez Administratora:

  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) w szczególności w celu przedstawienia oferty sprzedaży nieruchomości, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z łączącej Państwa i Administratora umowy, ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  • w celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa którym Administrator podlega, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO ,
  • w celach marketingowych na podstawie odrębnej „zgody” z art. 6 ust.1 lit. a RODO,

Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jaki organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Odbiorcy danych Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w szczególności usługi księgowe, prawne,informatyczne,
  • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sady, organy państwowe, samorządowe, organy ochrony prawnej i nadzoru),Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom, ani instytucjom międzynarodowym.

Okres przetwarzania/przechowywania danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy i wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w tym obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa), przez okres przewidziany przepisami prawa dotyczący dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia tych roszczeń. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z przepisami RODO przysługują Państwu następujące prawa:

  • żądania dostępu do danych (uzyskania informacji czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak to w jakim zakresie),
  • sprostowania danych (poprawienia),
  • przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania a także żądania usunięcia danych (jeśli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane).

W każdym momencie macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu jej cofnięcia.Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (w tym cofnięcia zgody) możnakontaktować się z Administratorem Danych pod adresem e-mail: biuro@margraw.pl lub korespondencyjnie na adres: Margraw Mariusz Dębiński, Rejtana 38, 05-500 Piaseczno.